30 December 2021

Personal Data Privacy Policy

PERSONAL DATA PRIVACY POLICY/ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

This Personal Data Privacy Policy (“Policy”) applies to all personal data provided to us, either by you or by others (E.g. your friends. In this case, the Sender shall take full responsibility before you for sending your personal data to us). When collecting and using personal data, our policy is to only collect what we need and to be transparent about why and how we process personal data. We may use personal data provided to us for any of the purposes described in this Policy or as otherwise stated at the point of collection. Please be noted that TYME GROUP can amend this Policy at any time by posting amended provisions on vietnam.tyme.com.

 

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân (“Chính Sách”) này áp dụng cho tất cả các dữ liệu cá nhân do bạn hoặc người khác (ví dụ: Bạn bè của bạn. Trong trường hợp này, người gửi sẽ chịu trách nhiệm với bạn về việc gửi thông tin của bạn cho chúng tôi) cung cấp cho chúng tôi. Khi thu thập và sử dụng các dữ liệu cá nhân, chính sách của chúng tôi là chỉ thu thập những thông tin cần thiết và sẽ minh bạch thông tin về lý do và cách thức chúng tôi thu thập thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính Sách này hoặc được nêu tại điểm thu thập thông tin. Vui lòng lưu ý rằng, TYME GROUP có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Ứng Viên này bất kì thời điểm nào.

 

1. Definition/ Định nghĩa 

 • TYME DIGITAL” means TYME Digital Company Limited, a company organized and existing under the law of Vietnam with registered enterprise number of 0314129318 and registered office at 19th Floor, HIU Tower Building, 215 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam.
 • “TYME DIGITAL” nghĩa là Công ty TNHH Kỹ Thuật Số TYME, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có mã số đăng ký doanh nghiệp là 0314129318 với địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 19, Tòa nhà HIU Tower, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

 • “TYME GROUP” means TYME DIGITAL and its associated companies, affiliated units or owners including but not limited to Tyme Pte Limited, Tyme Bank Limited, GOtyme Bank Corporation, Tyme Limited, and Tyme Global Limited. All references in this Policy to “we”, “us” or “our” are references to the TYME GROUP.
 • TYME GROUP nghĩa là TYME DIGITAL và các công ty liên kết, đơn vị liên kết hoặc chủ sở hữu của công ty này bao gồm nhưng không giới hạn Tyme Pte Limited, Tyme Bank Limited, GOtyme Bank Corporation, Tyme Limited, and Tyme Global Limited.  Các từ “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi” đề cập trong chính sách này là nói đến “TYME GROUP”.

 

 • Candidate” means people who apply for TYME GROUP.
 • “Ứng viên” nghĩa là những người ứng tuyển vào TYME GROUP.

 

 • Candidate’s Information” means Candidate’s personal information including but not limited name, gender, date of birth, email address, address, cellphone number, educational history, employment history, criminal background history, social media, skills and qualifications … which Candidate provides to TYME GROUP and /or is collected by TYME GROUP while he/she applies for TYME GROUP.
 • “Thông Tin Ứng Viênnghĩa là những thông tin cá nhân của Ứng Viên bao gồm nhưng không giới hạn tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại di động, bằng cấp và lịch sử học vấn, kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp, các kênh truyền thông xã hội, kỹ năng và bằng cấp … được Ứng Viên cung cấp và/hoặc được TYME GROUP thu thập trong quá trình ứng tuyển cho TYME GROUP.

 

2. Purpose and scope of collection/ Mục đích và phạm vi thu thập

By applying for TYME GROUP, Candidate agrees TYME GROUP  can use Candidate’s Information for the following purposes and scope:

Bằng việc ứng tuyển vào TYME GROUP, Ứng Viên đồng ý để TYME GROUP có thể sử dụng Thông Tin Ứng Viên cho mục đích và phạm vi như sau:

 • Support recruitment activities including but not limited: Contact Candidate to discuss on vacancies, send periodical recruitment advertisements and marketing activities, provide proofs showing Candidate has applied for a vacancy at TYME GROUP before he/she is introduced by a Third Party;
 • Phục vụ cho công tác tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: Liên hệ với Ứng Viên để trao đổi về vị trí ứng tuyển, gửi các thông tin định kỳ về các vị trí tuyển dụng và các hoạt động marketing tại TYME GROUP, chứng minh Ứng Viên đã nộp hồ sơ ứng tuyển cho TYME GROUP trước khi được giới thiệu cho TYME GROUP bởi Bên Thứ 3;

 

 • Operate and innovate TYME GROUP Recruitment Process, improve Candidate Experience;
 • Điều hành và cải tiến quy trình tuyển dụng tại TYME GROUP, tăng cường trải nghiệm Ứng Viên;

 

 • Update new products and services provided by TYME GROUP; collect Candidate’s opinions on current products and services as well as new ones. TYME GROUP also uses Candidate’s Information to send an email or other updated news of TYME GROUP.
 • Thông báo về những sản phẩm và dịch vụ do TYME GROUP cung cấp; lấy ý kiến của Ứng Viên về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới. TYME GROUP cũng có thể dùng thông tin liên lạc của Ứng Viên để gửi email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại TYME GROUP.

 

3. Candidate’s Information Storage Period/ Thời gian lưu trữ thông tin

Candidate’s Information shall be kept in confidential in TYME GROUP’s servers and stored until he/she requires to delete his/her Candidate’s Information.

Thông Tin Ứng Viên được bảo mật trên các máy chủ của TYME GROUP và được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Ứng Viên.

 

4. Individual/Organization who can access Candidate’s Information/Cá nhân/tổ chức được quyền tiếp cận Thông Tin Ứng Viên

 • Only TYME GROUP’s staffs assigned related tasks are allowed to access to Candidate’s Information. All staffs above are aware of and required to strictly follow non-disclose regulations applied for Candidate’s Information;
 • Chỉ những nhân viên của TYME GROUP được giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan mới được quyền truy cập vào Thông Tin Ứng Viên. Tất cả những người được quyền truy cập vào Thông Ứng Viên đều nắm rõ và được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về bảo mật thông tin được tiếp cận;

 

 • TYME GROUP shall not disclose to third parties about Candidate’s Information, except in the following items:
 • TYME GROUP không tiết lộ cho bên thứ ba Thông Tin Ứng Viên, trừ các trường hợp sau đây sau đây:

 

a. TYME GROUP may disclose such information to companies and individuals who TYME GROUP employs on its behalf to perform the functions of the company. For example, storing web servers, analyzing data, providing marketing assistance. These companies and individuals will have access to Candidate’s Information as needed to perform their functions but did not share that information with any other third parties;

a. TYME GROUP có thể tiết lộ Thông Tin Ứng Viên cho các công ty và cá nhân mà TYME GROUP thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới Thông Tin Ứng Viên khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác;

 

b. TYME GROUP may disclose such information if legally required, or from a government agency or if TYME GROUP believes such action is necessary to: (i) comply with legal requirements or under process of law; (ii) protect and defend the rights or property of TYME GROUP, or the partner companies; (iii) prevent a crime or protect national security; or (iv) protect the personal safety of Candidate or the public;

b. TYME GROUP có thể tiết lộ Thông Tin Ứng Viên theo yêu cầu của pháp luật hoặc từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nếu TYME GROUP tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (i) tuân theo các qui định pháp luật hiện hành; (ii) bảo vệ các quyền hay tài sản của TYME GROUP, hoặc các công ty đối tác; (iii) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (iv) bảo vệ an toàn cá nhân của những Ứng Viên hay công chúng;

 

c. We may disclose and transfer such information to a third party who acquires all or a substantial portion of TYME GROUP’s assets/ capital contribution by mergers and acquisitions procedures. Additionally, in situation that TYME GROUP becomes the subject of a bankruptcy proceeding, TYME GROUP or trustee may sell or disclose such information in a different way in transition if approved by the bankruptcy court.

c. TYME GROUP có thể tiết lộ và chuyển Thông Tin Ứng Viên tới bên mua lại một phần hoặc toàn bộ tài sản/phần vốn góp của TYME GROUP thông qua các qui trình mua bán và sát nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, trong trường hợp TYME GROUP trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, thì TYME GROUP hay người được uỷ thác có thể bán hoặc tiết lộ Thông Tin Ứng Viên theo qui trình được toà án về phá sản đồng ý.

 

5. Contact us/ Liên hệ với chúng tôi

TYME Digital Company Limited:  19th Floor, HIU Tower Building, 215 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam.

Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Tyme: Tầng 19, Tòa nhà HIU Tower, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

6. Means and Tools which Candidate can use to adjust his/her Information/ Phương tiện và công cụ để Người sử dụng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Ứng Viên

In case, Candidate would like to change Candidate’s Information or submit any claims of Candidate’s Information misuse, please send your requirements to TYME GROUP via the following channels:

Trong trường hợp Ứng Viên có nhu cầu chỉnh sửa Thông Tin Ứng Viên hoặc khiếu nại về việc Thông Tin Ứng Viên bị sử dụng sai so với những nội dung đã được nêu trong Chính Sách này, vui lòng gửi yêu cầu cho TYME GROUP theo hình thức sau:

 

 • Send an email to the TYME GROUP Website admin at career-vietnam@tyme.com and indicate clearly what information you would like to adjust/submit claims.
 • Gửi thư điện tử đến hộp thư quản trị website của TYME GROUP tại địa chỉ career-vietnam@tyme.comyêu cầu sửa đổi thông tin/khiếu nại về thông tin cá nhân của bạn.

 

7. Non–Disclosure Commitment/ Cam kết bảo mật Thông Tin Ứng Viên

To the extent of our ability, TYME GROUP commits to applying appropriate technical & security measures to protect Candidate’s Information.  However, in situations that are out of our control, TYME GROUP shall not ensure to prevent Candidate’s Information from all loss and damage or unauthorized/ illegal access to Candidate’s information (“Damage”).  In case of the Damage hereof happens, TYME GROUP shall be responsible for informing the matter to the authorities to carry out the investigation promptly and inform Candidate, BUT not be responsible in any form for any claim, dispute or damage arising from or related to Damage.

Trong khả năng tối đa của mình, TYME GROUP cam kết  sử dụng các biện pháp an ninh, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ Thông Tin Ứng Viên. Tuy nhiên, trong những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, TYME GROUP không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả những mất mát, thiệt hại hoặc truy cập trái phép/bất hợp pháp (“Thiệt Hại”) đối với Thông Tin Ứng Viên. Trong trường hợp các Thiệt Hại trên xảy ra, TYME GROUP  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Ứng Viên được biết, NHƯNG, TYME GROUP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ  hoặc liên quan đến những Thiệt Hại như nêu trên.

 

  Let's send us your application here!

  YesNo

  Thank you for your interest in employment at Tyme.

  You have just applied for Personal Data Privacy Policy and your application is now under review. If the information provided in your CV meets the position requirements, our Talent Acquisition team will contact you as soon as possible. Meanwhile, you can also browse other open positions available across Vietnam and our global locations For any questions, please reach us at career-vietnam@tyme.com.

  Sincerely,
  Tyme Talent Acquisition Team